Introitus: Requiem aeternam
Requiem aeternam dona eis, Domine Odpočinutí věčné dejž jim, Pane,
Et lux perpetua luceat eis A světlo věčné ať jim svítí,
Te decet hymnus, Deus, in Sion tobě přísluší chvála, ó Bože, na Sionu
Et tibi reddetur votum in Jerusalem A Tobě se splní slib v Jerusalémě
Exaudi orationem meam Vyslyš modlitbu mou
Ad te omnis caro veniet K Tobě všeliké tělo přichází


Kyrie: Kyrie eleison
Kyrie, eleison Pane, smiluj se
Christe, eleison Kriste, smiluj se,
Kyrie, eleison Pane, smiluj se


Sequentia: Dies irae
Dies irae! dies illa Onen den, den hněvu lkavý
Solvet saeclum in favilla: zruší čas, dým vzejde tmavý,
Teste David cum Sibylla! David, Sibylla tak praví.
Quantus tremor est futurus, Strašné chvění, bázeň hrozná
Quando iudex est venturus, Až se tvorstvo Soudci přizná,
Cuncta stricte discussurus! jenž hned řeší vše pozná.


Sequentia: Tuba mirum
Tuba, mirum spargens sonum Zní hlas trouby divně duně,
Per sepulchra regionum, volá spáče v hrobu lůně,
Coget omnes ante thronum. Pán, kde sedí na svém trůně.
Mors stupebit, et natura, Smrt a příroda tu trnou,
Cum resurget creatura, když se těla z hrobu k Soudci hrnou,
Iudicanti responsura. každý s hříšnou skvrnou.
Liber scriptus proferetur, Přinesena psaná kniha,
In quo totum continetur, je v ní všecka hříchů tíha,
Unde mundus iudicetur. z ní pak Soudce viny stíhá.
Iudex ergo cum sedebit, Soudce zasedat až bude,
Quidquid latet, apparebit: zjeví se, co skryto všude.
Nil inultum remanebit. Bez pomsty zda něco zbude?
Quid sum miser tunc dicturus? Co mám, běda, promluviti?
Quem patronum rogaturus, Obhájcem kdo má mi býti,
Cum vix iustus sit securus? když i dobrý hrůzu cítí?


Sequentia: Rex tremendae majestatis
Rex tremendae maiestatis, Hrůzné Velebnosti Králi!
Qui salvandos salvas gratis, Spasiž, kdož si spásy přáli.
Salva me, fons pietatis. Spas mne, Lásky zdroji stálý!


Sequentia: Recordare, Jesu pie
Recordare, Iesu pie, Vzpomeň si, ó, Jesu milý,
Quod sum causa tuae viae: žes šel pro mne k svému cíli.
Ne me perdas illa die. Nezatrať mne v oné chvíli!
Quaerens me, sedisti lassus: Klesl's, hledaje mne, znaven.
Redemisti Crucem passus: Pro mne byl kůl Kříže vstaven.
Tantus labor non sit cassus. Nebuď čin ten plodů zbaven!
Iuste iudex ultionis, Soudce pomsty spravedlivé,
Donum fac remissionis dej dar odpuštění dříve,
Ante diem rationis. nežli sečteš viny křivé!
Ingemisco, tamquam reus: Sténám pod vinami svými,
Culpa rubet vultus meus: líce hříchy rumění mi.
Supplicanti parce, Deus. Slituj se nad vzdechy mými!
Qui Mariam absolvisti, Marii dal's rozhřešení,
Et latronem exaudisti, lotr hříšníkem již není,
Mihi quoque spem dedisti. já též čekám vykoupení.
Preces meae non sunt dignae: Nehodně tě prosím, Pane,
Sed tu bonus fac benigne, dobrotou však tvou se stane:
Ne perenni cremer igne. kol mne oheň nezaplane.
Inter oves locum praesta, Rač mne mezi ovce vzíti,
Et ab haedis me sequestra, od kozlů mne odděliti,
Statuens in parte dextra. dej mi po pravici dlíti.


Sequentia: Confutatis maledictis
Confutatis maledictis, Až se zachvějí kdys klatí,
Flammis acribus addictis: že je ostrý plamen schvátí,
Voca me cum benedictis. rač mne k sobě povolati!
Oro supplex et acclinis, Duše prosí, lká, se rmoutí,
Cor contritum quasi cinis: v popel mé se srdce hroutí,
Gere curam mei finis. rač smrt dobrou poskytnouti!


Sequentia: Lacrimosa dies illa
Lacrimosa dies illa, Slzavým dnem bude, Pane,
qua resurget ex favilla o němž viník k Soudu vstane
iudicandus homo reus. z hrobového svého lože!
Huic ergo parce, Deus: Tohoto pak šetři, Bože!
Pie Jesu Domine, Milý Pane Ježíši,
dona eis requiem. Amen. dej jim odpočinutí! Amen.


Offertorium: Domine Jesu Christe
Domine Iesu Christe, Rex gloriae Pane Ježíši Kriste, Králi slávy,
Libera animas omnium fidelium defunctorum Vysvoboď duše všech věřících zemřelých
De poenis inferni et de profundo lacu Od útrap pekla a od hluboké propasti,
Libera eas de ore leonis Vysvoboď je z tlamy lví,
Ne absorbeat eas tartarus Aby jich nepohltila pekelná hlubina,
Ne cadant in obscurum Aby neupadly do temnosti,
Sed signifer sanctus Michael Nýbrž ať korouhevník, svatý Michael,
Repraesentet eas in lucem sanctam Uvede je do svatého světla,
Quam olim Abrahae promisisti Které jsi kdysi přislíbil Abrahámovi,
Et semini eius. A semeni jeho.


Versus: Hostias et preces
Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus Na oběti, prosíme, Pane,
Tu suscipe pro animabus illis Které ti za duše služebníků a služebnic tvých přinášíme,
Quarum hodie memoriam facimus Milostivě pohlédni a dej těm,
Fac eas, Domine, de morte transire ad vitam Které jsi obdařil zásluhou víry,
Quam olim Abrahae promisisti I její odplatu,
Et semini eis Skrze Pána našeho, Ježíše Krista.


Sanctus: Sanctus Dominus Deus Sabaoth
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth Svatý, Svatý, Svatý Pán, Bůh zástupů,
Pleni sunt caeli et terra gloria tua Nebe i země plné jsou tvé slávy
Hosanna in excelsis Hosana na výsostech.


Sanctus: Benedictus
Benedictus qui venit in nomine Domini Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně,
Hosanna in excelsis Hosana na výsostech.


Agnus Dei: Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
Donna eis requiem dej jim odpočinutí,
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
Donna eis requiem dej jim odpočinutí,
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
Donna eis requiem sempiternam dej jim odpočinutí věčné


Communio: Lux aeterna
Lux aeterna luceat eis, Domine Světlo věčné ať jim svítí, Pane
Cum sanctis tuis in aeternum Se svatými tvými na věky,
Quia pius es. neboť dobrotivý jsi
Requiem aeternam dona eis, Domine Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
Et lux perpetua luceat eis A světlo věčné ať jim svítí,
Cum sanctis tuis in aeternum Se svatými tvými na věky,
Quia pius es. Neboť dobrotivý jsi.
 
Kdo je připojen
We have 7 guests online
May 2022
M T W T F S S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.055 seconds, 0.96 MB
Application afterRoute: 0.065 seconds, 1.07 MB
Application afterDispatch: 0.122 seconds, 1.70 MB
Application afterRender: 0.177 seconds, 2.20 MB

Memory Usage

2330784

15 queries logged

 1. span style="color: #ff0000;">'qvab3igsgh2mk45ba66b718eje'
 2. span style="color: #ff0000;">'1653429134' )
 3. span style="color: #ff0000;">'qvab3igsgh2mk45ba66b718eje'
 4. span style="color: #ff0000;">`jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id`'qvab3igsgh2mk45ba66b718eje','1653430034','','0','1','0' )
 5.  
 6.  
 7. span style="color: #ff0000;">`option`
 8. span style="color: #ff0000;">`option`
 9.  
 10. span style="color: #ff0000;">":"":""content"'0000-00-00 00:00:00''2022-05-24 22:07:14''0000-00-00 00:00:00''2022-05-24 22:07:14'
 11. span style="color: #ff0000;">'61'
 12.  
 13.  
 14. span style="color: #ff0000;">'com_jevents'
 15. span style="color: #ff0000;">'2022-05-01 00:00:00''2022-05-31 23:59:59'

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None