Kyrie

Kyrie eleison. Christe eleison.
Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se.

Gloria

Gloria in excelsis Deo
Sláva na výsostech Bohu

et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Laudamus te. Benedicimus te.
Chválíme tě. Velebíme tě.
Adoramus te. Glorificamus te.
Klaníme se ti. Oslavujeme tě.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu.
Domine Deus, Rex caelestis,
Pane a Bože, nebeský Králi,
Deus Pater omnipotens.
Bože, Otče všemohoucí.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe,
Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis,
Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi,
qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi.
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus,
Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán,
tu solus Altissimus, Jesu Christe
ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste,
cum sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
se svatým Duchem, ve slávě Boha Otce.
Amen.

Credo

Credo in unum Deum,
Věřím v jednoho Boha,
Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ,
Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
visibilium omnium et invisibilium.
všeho viditelného i neviditelného.
Et in unum Dominum Iesum Christum,
Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista,
Filium Dei unigenitum,
jednorozeného Syna Božího,
et ex Patre natum ante omnia sæcula.
který se zrodil z Otce přede všemi věky.
Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero,
Bůh z Boha, Světlo ze Světla, Pravý Bůh z Pravého Boha,
genitum non factum, consubstantialem Patri,
zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem,
per quem omnia facta sunt.
skrze něhož všechno je stvořeno.
Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de cælis.
On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil s nebe.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est.
Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato,
Byl za nás ukřižován, za dnů Pontia Piláta,
passus et sepultus est,
byl umučen a pohřben
et resurrexit tertia die, secundum Scripturas,
a třetího dne vstal z mrtvých podle Písma,
et ascendit in cælum, sedet ad dexteram Patris.
vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.
Et iterum venturus est cum gloria,
A znovu přijde, ve slávě,
iudicare vivos et mortuos,
soudit živé i mrtvé
cuius regni non erit finis.
a jeho království bude bez konce.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem,
Věřím v Ducha svatého, Pána a Dárce života,
qui ex Patre filioque procedit.
který z Otce i Syna vychází.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur
S Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován
qui locutus est per prophetas.
a mluvil ústy proroků.
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Věřím v jednu svatou, katolickou a apoštolskou Církev.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.
Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi sæculi. Amen.
Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Svatý, svatý, svatý, Pán, Bůh zástupů.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Nebe i země jsou plny tvé slávy.
Hosanna in excelsis.
Hosana na výsostech.

Benedictus

Benedictus qui venit in nomine Domini.
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
Hosanna in excelsis.
Hosana na výsostech.

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj.

 
Kdo je připojen
We have 16 guests online
May 2022
M T W T F S S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.013 seconds, 0.83 MB
Application afterRoute: 0.015 seconds, 0.88 MB
Application afterDispatch: 0.028 seconds, 1.32 MB
Application afterRender: 0.058 seconds, 1.74 MB

Memory Usage

1841208

15 queries logged

 1. span style="color: #ff0000;">'bqdir79t2leg1daveum32h4fsq'
 2. span style="color: #ff0000;">'1653425125' )
 3. span style="color: #ff0000;">'bqdir79t2leg1daveum32h4fsq'
 4. span style="color: #ff0000;">`jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id`'bqdir79t2leg1daveum32h4fsq','1653426025','','0','1','0' )
 5.  
 6.  
 7. span style="color: #ff0000;">`option`
 8. span style="color: #ff0000;">`option`
 9.  
 10. span style="color: #ff0000;">":"":""content"'0000-00-00 00:00:00''2022-05-24 21:00:25''0000-00-00 00:00:00''2022-05-24 21:00:25'
 11. span style="color: #ff0000;">'9'
 12.  
 13.  
 14. span style="color: #ff0000;">'com_jevents'
 15. span style="color: #ff0000;">'2022-05-01 00:00:00''2022-05-31 23:59:59'

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None